Bảy câu suy niệm để bắt đầu một ngày

875
fr.aleteia.org, 2016-10-08

Ngươi chỉ việc ở cho mạnh mẽ, và hết sức can đảm mà chú tâm thi hành tất cả lề luật Môsê, tôi tớ của Ta đã truyền dạy ngươi; đối với luật ấy, ngươi đừng xiêu qua phải vẹo qua trái, ngõ hầu ngươi được thành công bất cứ ngươi đi đâu. (Gs 1, 7)

Sáng, cứ gieo xuống; mà chiều, cũng đừng dừng tay. Vì ngươi chẳng biết cái gì sẽ ở đâu, cái này hay cái nọ; hay là cả hai đều tốt. (Gv 11: 6)

Hãy phú cho Giavê mọi công trình của ngươi, và mọi dự tính của ngươi sẽ được thực hiện. (Cn 16: 3)

Các ngươi sẽ giữ các lời Giao ước này và các ngươi sẽ thi hành các lời ấy ngõ hầu các ngươi thành công trong mọi việc các ngươi làm. (Đnl 29:, 8)

Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. (Cv 5: 38-39)

Yabes đã kêu lên cùng Thiên Chúa Israel, mà rằng: “Nếu Người khấn chúc lành cho tôi và mở rộng bờ cõi tôi ra; nếu tay Người ở với tôi, ắt Người sẽ làm cho tôi thoát khỏi họa tai, không phải đau đớn”. Và Thiên Chúa đã xuống cho ông điều ông cầu xin. (1Sb 4: 10)

Ôi! Lạy Chúa, ước gì tai Người để ý đến lời khẩn nguyện của tô tớ Người, và lời khẩn nguyện của các tôi tớ của Người, những kẻ vui sướng kính sợ Danh Người. Xin cho tôi tớ Người được thành công hôm nay, xin cho nó gặp được sủng thương trước mặt người ấy! (Nkm 1: 11)