Mười Lời Chúa Giêsu đã làm thay đổi thế giới

421

Chúng ta hãy để những lời này hành động trong lòng chúng ta

aleteia.org, 2016-09-23

«Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.» (Ga 13: 34) •

«Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.» (Ga 8: 7)

«Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người.» (Lc 23: 34)

«Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.» (Ga 8: 32)

«Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.» (Mt 5: 7)

«Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”».  (Mt 19: 26)

«Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.» (Mc 10: 43)

«Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.» (Lc 21: 28)

«Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”.»  (Ga 1: 43)

«Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.» (Ga 3: 36)