Sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi

268

Sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Lời cầu nguyện của Đức Phanxicô ngày thứ năm 3 tháng 9 – 2020

Trên trang Pape François 3-9-2020

Lạy Chúa Cha trên trời của chúng con, con thờ lạy Cha vì Cha đã đặt Con Một của Cha trong cung lòng tinh tuyền của Cha.

Lạy Con Thiên Chúa, con kính thờ Con Thiên Chúa vì Chúa ở trong cung lòng Mẹ Maria, và Chúa đã thực sự là Con của Mẹ.

Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy Ngài, Ngài đã đặt Con Thiên Chúa trong lòng Ngài.

Con kính thờ Ba Ngôi, một Chúa trong  Ba Ngôi chí thánh, vì đã nâng Đấng Vô Nhiễm lên hàng cực thánh.

Mỗi ngày, không bao giờ ngưng nghỉ, vừa thức dậy là con đã thờ lạy Ngài, lạy Chúa Ba Ngôi, con khiêm nhường úp mặt xuống đất, con đọc ba lần kinh Sáng danh: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.