Hồng y Pell rời ngân hàng Vatican, và giáo hoàng bổ nhiệm hai vị trí trong cơ cấu tài chính Vatican

334

Hồng y Pell đã thuyên chuyển đi sau vài tháng đặt văn phòng tại trụ sở của Ngân hàng Vatican. Đức ông Luigi Mistò đã chuyển từ Trưởng phòng Điều hành Tài sản Tông Tòa, đến đảm nhiệm chức thư ký phân bộ điều hành của Trưởng phòng điều hành Kinh tế. Và đức ông Mauro Rivella thay vào chỗ Mistò để lại.

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 14/4/15

07Hồng y George Pell, trưởng Phòng Kinh tế, đã rời vị trí ở Ngân hàng Vatican, chỉ sau vài tháng đảm nhiệm. Ngài đã bắt tay vào việc này từ tháng 12 để phối hợp chặt chẽ với chủ tịch ngân hàng, Jean-Baptiste de Franssu. Hồng y Pell đã chuyển văn phòng từ tháp thánh Gioan, tổng hành dinh của Phòng Kinh tế, đến tháp Niccolò V, trung tâm làm việc của ngân hàng Vatican.

Một vài nhà quan sát xem đây là ‘hành động mang tính hình tượng cao.’ Dù mọi người đều biết việc hồng y Pell chuyển văn phòng đến ngân hàng Vatican chỉ là tạm thời, nhưng việc ngài vừa chuyển văn phòng đi có vẻ khá vội vàng, có lẽ là để ngăn chặn bất kỳ giải thích sai lầm hay bối rối nào về các vai trò của mình, bởi thực sự thì có một ủy ban các hồng y đang giám sát ngân hàng Vatican, và việc này không liên quan đến Phòng Kinh tế.

Đức ông Luigi Mistò
Đức ông Luigi Mistò

Cùng lúc, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm đức ông Luigi Mistò làm thư ký mới của phân bộ điều hành của Phòng Kinh tế. Đức ông Mistò đã rời vị trí Điều hành Tài sản Tông tòa, và người được Đức Phanxicô bổ nhiệm vào vị trí này là đức ông Mauro Rivella.

Có thể sau khi rời tòa nhà văn phòng của ngân hàng Vatican, hồng y Pell sẽ chuyển văn phòng đến phân bộ thông thường của APSA [chịu trách nhiệm về nhân sự, thu mua, và bất động sản, khác với ‘phân bộ bất thường’ điều hành các vốn đầu tư của Vatican] ở trong Dinh thự Tông Đồ, bởi hiện nay, Phòng Kinh tế đang chịu trách nhiệm cho các việc phân bộ thông thường của APSA.

J. B. Thái Hòa chuyển dịch