Mười hai từ-khóa của Thượng hội đồng các Giám mục

167

Mười hai từ-khóa của Thượng hội đồng các Giám mục

cath.ch, 2018-10-05

Được Đức Phanxicô triệu tập họp từ ngày 3 đến 28 tháng 10-2018, Thượng hội đồng các giám mục có các quy tắc chính xác, với một thuật ngữ đặc biệt, chức vụ của mỗi người và mỗi cơ quan được định rõ.

Dự thính viên: Ngược với tên gọi, dự thính viên trong thượng hội đồng không phải chỉ là người dự thính nhưng còn là chứng nhân, họ tham dự vào các nhóm nhỏ. Tuy họ ở trong các nhóm nhỏ nhưng họ không có quyền bỏ phiếu. Trong kỳ thượng hội đồng này có 49 dự thính viên, trong đó có 36 người trẻ.

Nhóm nhỏ: Ngoài các cuộc họp lớn chung còn có các cuộc thảo luận các chủ đề theo từng nhóm nhỏ, tiếng la-tinh là circoli minori. Các nhóm này họp trong các kỳ họp giống nhau. Họ chia nhóm theo ngôn ngữ và thảo luận cùng một đề tài theo ‘Tài liệu làm việc’, dựa trên đó họ sẽ bỏ phiếu theo đa số tuyệt đối các sửa đổi (modi). Các người tham dự khác làm việc trong các nhóm nhỏ nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Ủy ban thông tin: Cơ quan ngày gồm một chủ tịch, một thư ký và được giáo hoàng đề cử, tổng thư ký, phó tổng thư ký, chủ tịch bộ Truyền thông, giám đốc văn phòng báo chí và năm thành viên được bầu bởi một hội đồng (một cho mỗi châu lục). Trách nhiệm của ủy ban là ấn định các tiêu chuẩn và các phương pháp để đưa ra thông tin. Các cuộc họp báo có thể do các nghị phụ thực hiện được đề cử bởi chủ tịch ủy ban. Chủ tịch ủy ban thông tin của thượng hội đồng giới trẻ là Paolo Ruffin, bộ trưởng bộ Truyền thông,  linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc báo Văn minh Công giáo làm phó chủ tịch.

Hội đồng chung: Đây là hội đồng khoáng đại của thượng hội đồng. Các Nghị phụ đọc bài thảo luận theo một thứ tự đã định trước. Các dự thính viên, các khách mời đặc biệt và các phái đoàn anh em có thể được mời lên phát biểu. Giờ cuối của ngày họp hội đồng chung được dành để thảo luận tự do. Các Nghị phụ có thể có ý kiến về nội dung phát biểu của các thành viên khác. 

Phái đoàn anh em: Đây là đại diện của một giáo phái kitô giáo khác. Họ có các tính cách như dự thính viên: tham luận vào hội đồng khoáng đại chung, tham dự vào nhóm nhỏ nhưng không có quyền bỏ phiếu. Thượng hội đồng có hai phái đoàn anh em, một của chính thống giáo, một của giáo phái tin lành luther.

Tài liệu cuối cùng: Đây là tài liệu được bỏ phiếu vào ngày cuối của thượng hội đồng. Để được chấp thuận, tài liệu cuối cùng phải được hai phần ba số phiếu của các Nghị phụ, những người duy nhất có quyền bỏ phiếu. Phiếu này có thể bầu theo từng đoạn hoặc nguyên trọn tài liệu. Sau đó, tài liệu cuối cùng được đưa lên giáo hoàng và ngài quyết định có nên công bố hay không. theo ý chỉ của giáo hoàng, tài liệu này có thể đưa vào giáo huấn riêng của ngài.

Chuyên gia: Như tên đã nói lên, họ hiện diện vì chuyên ngành của mình trên chủ đề của thượng hội đồng. Họ không thể tham luận vào cuộc họp khoáng đại nhưng có thể có phần trình bày của mình trong các nhóm nhỏ để làm sáng tỏ sự việc theo hiểu biết của mình. Họ cũng có thể được tổng thư ký của hội đồng mời hợp tác trong phần đúc kết tài liệu cuối cùng.

Khách mời đặc biệt: Tham dự vào thượng hội đồng qua “thẩm quyền đặc biệt theo nội dung chủ đề của cuộc họp Thượng hội đồng giám mục”. Họ tham dự như tư cách của các dự thính viên và các phái đoàn anh em. Linh mục Alois, bề trên Cộng đoàn Taizé là khách mời duy nhất của thượng hội đồng giới trẻ.

Nghị phụ: Đây là nhân vật chính của thượng hội đồng. Các nghị phụ là những người duy nhất có quyền bỏ phiếu. Họ cũng có thể can thiệp vào buổi họp khoáng đại và được bầu trong các chức năng khác nhau trong tiến trình thượng hội đồng. Họ cũng tham dự vào các nhóm nhỏ, ở đó họ bỏ phiếu cho các sửa đổi. Cho đến Tông hiến Tình Hiệp thông Giám mục ( Episcopalis communio) các Nghị phụ là các giám mục. Từ nay, mười Nghị phụ có thể là các tu sĩ đại diện các dòng. Trong lần họp Thượng hội đồng thứ 15 này, có 267 Nghị phụ.

Chủ tịch đại diện: Chủ tịch đại diện chủ sự các phiên họp vắng mặt giáo hoàng. Chủ tịch sẽ là người phân bố lời và mời các dự thính viên hay các chuyên gia tham luận nếu cần. Đức Phanxicô chọn bốn hồng y “ngoại vi” trong nhiệm vụ này: hồng y Louis Raphael Sako, thượng phụ Giáo hội Chalđê; hồng y Désiré Tsarahazana, Tổng Giám mục giáo phận Toamasina (Madagascar); hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục giáo phận Rangoun (Miến Điện) và hồng y John Ribat, Tổng Giám mục giáo phận Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Đây là các hồng y mà Đức Phanxicô đã tấn phong hồng y. 

Tổng tường trình: Người dẫn nhập các chủ đề thảo luận ở buổi đầu của các cuộc thảo luận. Tổng tường tình viên có thể can thiệp để tóm tắt các lập luận khác nhau hay để trình bày trước các công việc của thượng hội đồng. Tổng tường trình chủ tọa buổi họp chuẩn bị cho tài liệu cuối cùng. Đức Phanxicô đã chọn hồng y Sérgio da Rocha, Tổng Giám mục giáo phận Brasilia (Ba Tây) làm tổng tường trình.

Ban thư ký đặc biệt: Gồm một hoặc nhiều thư ký đặc biệt, ban thư ký hỗ trợ cho tổng tường trình trong mọi công việc, nhất là phối hợp công việc của các chuyên gia trong việc soạn thảo bản tài liệu cuối cùng. Ban thư ký có nhiệm vụ thảo bản tài liệu cuối cùng và ở dưới quyền của của các ban khác nhau trong hội đồng để truyền tải các tài liệu hay thông tin cho các Nghị phụ. Thượng hội đồng giới trẻ có hai linh mục là thư ký đặc biệt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Thượng hội đồng giới trẻ tháng 10-2018 qua các con số