Kỷ niệm 44 năm khấn trọn Dòng Tên của Đức Phanxicô

692

Cách đây 44 năm, 22 tháng 4-1973, Linh mục trẻ Dòng Tên Jorge Mario Bergoglio khấn trọn. Ngoài việc khấn ba đức: khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, Linh mục Dòng Tên Bergoglio còn khấn lời khấn thứ tư, lời khấn đặc biệt của các tu sĩ Dòng Tên: vâng lời Đức Giáo hoàng!

Năm 1958 sau khi vào chủng viện ở Villa Devoto, Đức Phanxicô chịu chức linh mục ở Dòng Tên năm 1969.

Ngày 31 tháng 7- 1973, vài tháng sau khi khấn trọn, Linh mục Bergoglio được cử làm Bề trên Giám tỉnh Dòng Tên ở Argentina, ngài giữ chức vụ này sáu năm cho đến năm 1979.