Ấn Độ: Samundhar Singh, người giết nữ tu Rani Maria được gia đình sơ nhận làm “con nuôi”

Samundhar Singh, người giết nữ tu Rani Maria được gia đình xơ nhận làm “con nuôi”   Nữ tu Dòng Clara ở Ấn Độ Rani Maria Vattalil (1954-1995) fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-03-24 Samundhar Singh ăn năn hối cải nhờ ơn tha thứ Ngày 23 tháng 3-2017, Giáo hội công giáo xác nhận việc tử đạo … Đọc tiếp Ấn Độ: Samundhar Singh, người giết nữ tu Rani Maria được gia đình sơ nhận làm “con nuôi”