Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2019

115

Các câu Tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2019

Chúng ta hãy xét mình mỗi ngày để trở lại với Chúa. 5 phút cuối ngày sẽ giúp chúng ta đừng quay lưng để không thay đổi, không trở lại với Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-28

Nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta phải có công lý cho tất cả theo luật vàng: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt. 7,12) Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-27

Lòng mộ đạo đích thực là yêu Chúa hết lòng hết sức và yêu người như mình vậy. Tweet của Ðức Phanxicô 2019-02-26

Tình yêu của Chúa là lực duy nhất có thể làm mọi sự thành mới. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-25

Mọi lạm dụng là điều quái gở kinh khủng. Trong sự giận dữ hợp pháp. Giáo hội thấy sự giận dữ của Chúa. Chúng ta có bổn phận phải chú tâm nghe tiếng khóc thầm lặng này. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-24

Lạy Chúa, xin tập trung sự chú ý của chúng con vào điều cốt yếu, cho chúng con rũ bỏ tất cả những gì không giúp chúng con làm minh bạch Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-23

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ chỉ muốn cứu mình, cứu danh tiếng của mình; xin giúp chúng con đoàn kết gánh vác lỗi lầm và cùng nhau tìm các giải pháp khiêm tốn, cụ thể để cùng hiệp thông với toàn Dân Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-22

Lạy Chúa, Chúa biết lòng chúng con cự lại với các đau đớn của người khác. Xin Chúa mở lòng và đào luyện tâm hồn chúng con theo hình ảnh của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-21

Chúng ta xin Đức Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong những ngày này và giúp chúng ta biến đổi sự xấu xa thành cơ hội để ý thức và để thanh tẩy. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-21

Từ ngày mai chúng tôi sẽ có vài ngày đối thoại, lắng nghe và phân định. Ước gì đây là lúc để hoán cải. Chúng tôi không muốn nói về mình nhưng về Đấng đã chết cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-20

Trong những lúc đen tối nhất của lịch sử, Thiên Chúa hiện diện, Ngài mở ra các con đường, củng cố đức tin cho người nản lòng, chữa lành hy vọng bị tổn thương, đánh thức lòng bác ái đang ngủ. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-19

Chúng ta cùng vào trong huyền nhiệm trái tim đau buồn của Chúa Cha, và nói với Ngài khi chúng ta thấy bao nhiêu tai họa của thời đại này. #SantaMarta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-19

Trong những ngày này, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho cuộc họp bảo vệ trẻ em sắp đến, một sự kiện mà tôi xem như một hành động mạnh của trách nhiệm mục vụ để đối diện với một thách thức khẩn cấp của thời đại chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-18

 

Kitô hữu cổ động cho hòa bình bắt đầu nơi cộng đồng mình sống. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-17

Chúa Giêsu xin chúng ta thực hiện một tác phẩm nghệ thuật duy nhất, mọi người đều có thể làm được: đó là đời sống chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-16

Söï thaät laø maïc khaûi kyø dieäu cuûa Chuùa, cuûa khuoân maët Ngöôøi Cha, ñoù laø tình yeâu khoâng ñieàu kieän cuûa Ngaøi. Tweet cuûa Ñöùc Phanxicoâ 2019-02-15

Ai yêu thì sẽ có trí tưởng tượng để tìm giải pháp nơi người khác chỉ thấy toàn vấn đề. Ai yêu thì sẽ giúp người khác theo những gì họ cần và với óc sáng tạo chứ không theo thành kiến hay định kiến. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-14

Xa lánh các bề ngoài thời thượng là cần thiết để chúng ta chuẩn bị cho Nước Trời. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-13

Hàng ngàn trẻ em bị tước đi tuổi thơ khi phải chiến đấu trong các cuộc xung đột vũ trang. Chúng ta phải ngừng tội ác khủng khiếp này. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-12

Lòng quảng đại đối với người bệnh là muối của quả đất và ánh sáng của thế gian. Xin Đức Mẹ Lộ Đức giúp chúng con thực hành hạnh quảng đại này, và cho tất cả những ai đang đau khổ có được bình an và an ủi. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-11

Nếu chúng ta có được cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ luôn nhận thấy ai đang cần đến chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-10

Tình yêu cho Chúa và cho người anh em không thể tách nhau, đó là hai mặt của chỉ một chiếc mề-đay: hai tình yêu này là sức mạnh đích thực của người tín hữu. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-09

Đời sống có giá trị khi được trao ban, trao ban trong tình yêu, trong sự thật, trong đời sống hàng ngày, trong gia đình và cho người khác. #SantaMarta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-08

Nạn buôn người là vi phạm khủng khiếp đến nhân phẩm. Chúng ta hãy mở mắt ra với vết thương nhục nhã này và cùng cam kết để chống lại nó. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-08

Tất cả chúng ta cần được chữa lành và tất cả chúng ta có thể chữa lành người khác nếu chúng ta khiêm nhường và dịu hiền: với lời nói tốt lành, với lòng khiêm nhường và với ánh nhìn. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-07

Chuyến đi Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất là một trong các “ngạc nhiên” của Chúa. Chúng ta ngợi khen Ngài về sự quan phòng của Ngài và cùng cầu nguyện để hạt giống đã gieo sẽ sinh hoa kết trái hòa bình. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-06

Các phúc thật là chương trình của sự sống: các phúc thật mời chúng ta giữ tâm hồn trong sạch, dịu dàng và công chính, thương xót với mọi người và sống mối đau khổ trong sự hợp nhất với Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-05

Thánh Phanxicô Axixi nhắc chúng ta, tín hữu kitô chỉ trang bị cho mình bằng đức tin khiêm tốn và tình yêu cụ thể. Nếu chúng ta sống thuận theo con đường của Chúa thì chúng ta sẽ là con đường của sự hiện diện của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-05

Lời cầu nguyện thanh tẩy tâm hồn co cụm vào mình. Lời cầu nguyện từ quả tim tái tạo lại tình huynh đệ. #UAE #ApostolicJourneyTweet của Đức Phanxicô 2019-02-04

Tài liệu về Huynh đệ Nhân loại mà tôi ký hôm nay tại Abu-Dhabi với người anh em, Giáo sĩ của Viện Al-Azhar, mời gọi tất cả ai mang đức tin của Chúa trong lòng và có lòng tin vào tình huynh đệ cùng kết hiệp và làm việc chung với nhau.

Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-04

Chuùa ôû vôùi ngöôøi naøo ñi tìm hoøa bình. Vaø töø trôøi Ngaøi chuùc laønh töøng böôùc cho ngöôøi ñi treân con ñöôøng naøy treân quaû ñaát. Tweet cuûa Ñöùc Phanxicoâ 2019-02-04

Tôi đi đến Tiểu Vương quốc Ả-Rập thống nhất. Tôi đến đất nước này như người anh em để cùng nhau viết một trang đối thoại và cùng đi con đường hòa bình với nhau. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-03

Đời sống thánh hiến là cuộc gặp gỡ thực với Chúa Giêsu nơi dân của Ngài, là lời kêu gọi trung thành vâng lời mỗi ngày và với điều kỳ lạ chưa từng có của Chúa Thánh Thần, là cái nhìn về những gì chúng ta cần để có niềm vui: Chúa Giêsu. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-02

Xin Chúa cho chúng ta ơn trí nhớ và hy vọng để kiên trì đi con đường đời của mình. #SantaMarta. Tweet của Đức Phanxicô 2019-02-01