Tu viên nơi các xơ lành mạnh ở với các xơ bị chứng lang-đơn-đao

Tu viên nơi các xơ lành mạnh ở với các xơ bị chứng lang-đơn-đao Dòng các nữ tu Con Chiên Lành fr.aleteia.org, Clarisse de Reboul, 2018-03-20 Dòng các nữ tu Con Chiên Lành ở thị trấn Trắng vùng Indre, nước Pháp là nơi các cô gái trẻ bị chứng lang-đơn-đao có thể sống ơn gọi … Đọc tiếp Tu viên nơi các xơ lành mạnh ở với các xơ bị chứng lang-đơn-đao