Sáu bước để đi vào con đường biết ơn

444

Sáu bước để đi vào con đường biết ơn

famillechretienne.fr, Luc Adrian, 2018-01-06

Sáu bước để tiến trên con đường của niềm vui đích thực

  1. Nhận biết một việc tốt lành mình có được hôm nay: cử chỉ, lời nói, phong cảnh đẹp….
  2. Ý thức sự nhưng không của nó: mình đã nhận việc tốt lành này mà không bắt buộc phải trả lại gì.
  3. Mô tả chi tiết ơn tốt lành này, ít nhất năm đặc tính cụ thể và ngừng lại để suy nghĩ.
  4. Thưởng thức niềm vui, sự bình an, thậm chí là cả tình yêu mà việc mô tả ơn nhưng không này khơi dậy trong lòng mình.
  5. Cảm thấy dâng lên trong lòng một ước muốn cũng làm một việc như vậy. Có thể là một cử chỉ, một lời nói. Với người đã làm cho mình hay với một chuỗi người khác sau này.
  6. Từ đó, quyết định thực hiện hành vi này như lời đáp trả tự nguyện cho tình yêu, không tìm để được đền đáp lại.

Cũng như tất cả các hành vi quan trọng khác trong cuộc đời bạn, để được ơn ích, bạn phải làm mỗi ngày. Phải học thuộc lòng chuyện này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc:

Lòng biết ơn làm cho cuộc sống tốt hơn

7 lời nói của các thánh diễn tả lòng biết ơn

Phương thuốc chữa bệnh cô đơn? Lòng biết ơn!