Viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi.

206

Viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi.

Đức Phanxicô viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi 2-12-2017.