Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà

101

Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà

Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà, Dacca, 2-12-2017