Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà

122

Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà

Đức Phanxicô gặp giới trẻ ở Học Viện Đức Bà, Dacca, 2-12-2017