Đức Phanxicô gặp các giám mục tại Nhà Dưỡng lão dành cho các linh mục.

202

Thứ sáu 1-12, Đức Phanxicô gặp các giám mục tại Nhà Dưỡng lão dành cho các linh mục.