Các hình ảnh đẹp hai ngày đầu tiên Đức Phanxicô đến Bangladesh

514

Các hình ảnh đẹp hai ngày đầu tiên Đức Phanxicô đến Bangladesh, 30 tháng 11 và 1 tháng 12-2017