Đức Phanxicô phong chức cho 16 tân linh mục ở Bangladesh

229

Nghi thức truyền chức cho 16 tân linh mục ở công viên Suhrawardy Udyan ngày thứ sáu 1-12-2017.

Đức Phanxicô phong chức cho 16 tân linh mục ở Bangladesh