Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun, 30-11-2017

382

Hình ảnh Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rangoun với các người trẻ, 30-11-2017