Giáo dân Miến Điện tiễn Đức Phanxicô đi Bangladesh, 30-11-2017

364

 

Hình ảnh Đức Phanxicô đến nhà thờ chính tòa Ragon để dâng thánh lễ cho giới trẻ thứ năm 30 tháng 11-2017