Đức Phanxicô gặp Hội đồng Tăng Già tối cao các tăng sĩ Phật giáo tại Trung Tâm Kaba Aye

734

Hình ảnh Đức Phanxicô gặp Hội đồng Tăng Già tối cao của các tăng sĩ Phật giáo tại Trung Tâm Kaba Aye, 29-11-2017