Thực thi ý Chúa

462

Thực thi ý ChúaGiáo hoàng Phanxicô nói rằng chúng ta phải cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để xin ơn hiểu được ý Ngài, theo ý Ngài, và thực hành cho trọn.  Đây là thông điệp cốt lõi trong bài giảng lễ sáng thứ ba tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Lấy ý từ các bài đọc trong ngày, Giáo hoàng suy niệm về một trong những tảng đá góc của đức tin chúng ta, là vâng theo ý Chúa. Đức Phanxicô giải thích, đây là con đường nên thánh cho mỗi Kitô hữu, cụ thể là chúng ta phải thực hiện ý Chúa.

‘Sự chống đối mở đầu nơi vườn địa đàng khi Ađam không chịu vâng lời.  Và sự bất tuân đó đem sự dữ đến với toàn thể nhân loại.  Và tội lỗi cũng là những hành vi bất tuân chống lại Thiên Chúa, không thực hiện ý Chúa.  Mà vâng phục lại là con đường Chúa Giêsu dạy chúng ta, không còn con đường nào khác.  Và con đường này mở đầu với Chúa Giêsu trên Trời, khi Ngài mong muốn vâng theo Chúa Cha.  Còn trên địa cầu này, con đường vâng phục mở đầu với Đức Mẹ, Mẹ đã nói gì với thiên thần truyền tin?  ‘Xin làm cho tôi theo lời sứ thần truyền,’ nghĩa là thực thi ý Chúa.  Và với lời ‘Xin vâng,’ này, Thiên Chúa mở đầu hành trình của Ngài giữa chúng ta.

Nhiều lựa chọn dọn sẵn

Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng, tuy nhiên, theo Chúa không dễ dàng gì.  Ngay cả với Chúa Giêsu, cũng đã không dễ dàng gì khi ngài phải đối mặt với cám dỗ trong hoang địa hay trong vườn Cây dầu.  Và, cũng không dễ dàng gì cho các môn đệ của Chúa, và cả cho chúng ta nữa, khi mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với chiếc khay cám dỗ dọn sẵn có quá nhiều chọn lựa khác nhau, mà vì thế chúng ta cần đến ơn Chúa.

‘Tôi có cầu nguyện xin Chúa cho tôi khát khao thực thi ý Chúa, hay tôi tìm kiếm thỏa hiệp bởi tôi e ngại ý Chúa?  Một điều nữa là: cầu nguyện để biết ý Chúa cho tôi và cho đời tôi, cũng như lo nghĩ cho quyết định phải thực hiện ngay lúc này … có quá nhiều việc.  Cách chúng ta xử lý mọi chuyện nữa chứ … Hãy cầu nguyện xin có khát khao thực thi ý Chúa, và cầu nguyện để biết ý Chúa.  Và khi tôi biết được ý Chúa, hãy cầu nguyện lần thứ ba, để xin theo ý Chúa.  Để thực hiện thánh ý, không phải ý của tôi, nhưng là ý của Chúa.  Và tất cả những việc này thật không dễ dàng gì.’

Khát khao thực thi ý Chúa

Giáo hoàng Phanxicô kết luận rằng, chúng ta cần phải cầu nguyện để có khát khao theo ý Chúa, cầu nguyện để biết ý Chúa, và khi biết rồi, cầu nguyện lần nữa để có sức mạnh tiến tới và thực hiện ý Ngài.

‘Chúa Giêsu cho tất cả chúng ta ơn này để đến một ngày, Ngài có thể nói với chúng ta những lời mà Ngài đã nói với đám đông theo Ngài, những người ngồi quanh Ngài: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi.  Bất kỳ ai thực thi ý Chúa là anh, chị, em và là mẹ tôi.’ Thực thi ý Chúa cho chúng ta dự phần vào gia đình của Chúa Giêsu, làm cho chúng ta trở nên mẹ, anh chị em của Ngài.’

J.B. Thái Hòa dịch